همه چیز در مورد Classless IP Address

تفاوت Classless IP Address با classfull در چیست ؟

چرا Classless IP Address ؟

Classless IP Address و subnetting .

قیل از ورود به بحث Classless IP Address ، به بررسی تفاوت این دو سیستم ، یعنی Classfull با Classless می پردازیم .

در سیستم Classfull از subnet mask هایی با قوانین خاص Classfull استفاده می شود .

برای نمونه:

Class A

  0-126.x.x.x

So and IP address 0.0.0.0 to 127.255.255.255 use subnet mask = ۲۵۵.۰.۰.۰


Class B

۱۲۸-۱۹۱

So IPaddresses 128.0.0.0 to 191.255.255.255 use subnet mask = ۲۵۵.۲۵۵.۰.۰


Class C

۱۹۲-۲۲۳

So IP addresses 192.0.0.0 to 223.255.255.255 use a subnet mask = ۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۰


همانطور که مشخص شده در این سیستم ۳ نوع subnet mask موجود است و در کلاس A و B عملا تعداد آدرس ها به قدری زیاد است که در شبکه ها قابل استفاده نیست .

Classless IP Address بدین معناست که قوانین subnetmask را زیر پا بگذاریم و فقط تعریف SubnetMask را حفظ کنیم.

SubnetMask : تشکیل شده است از یک های پشت سر هم از سمت چپ که یک ها نماینده Net-ID و سپس صفرهای پشت سر هم که نماینده Host-ID است.

بدین صورت می توان ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۲۴٫۰ را تشکیل داد چرا که به صورت باینری به این شکل می شود ۱۱۱۱۱۱۱۱٫۱۱۱۱۱۱۱۱٫۱۱۱۰۰۰۰۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰ ، در این مثال یک ها پشت سر هم چیده شده اند ، و صفرها هم پشت سرهم هستند.خوب قانون رعایت شده و این یک SubnetMask سالم و قابل استفاده و در واقع همان W.X.Y.Z/19 است .

  چرا Classless IP Address ؟

این سیستم باعث می شود تعداد صفرهای کمتری در SubnetMask استفاده شود و تعداد صفرهای کمتر به معنای تعداد آدرس های کمتر در شبکه است. در نمونه بالا یا همان W.X.Y.Z/19 بایستی طبق قانون Classfull  تعداد یک ها ۱۶ باشد با تعداد صفرهای ۱۶ عدد ، اما در این مثال تعداد یک ها ۱۹ و تعداد صفرها ۱۳ که این به معنای تعداد آدرس کمتر در شبکه می باشد.

Classless IP Address و subnetting 

همانطور که متوجه شدید ، Subnetting به معنای بازی با تعدا یک ها و صفرهای پشت سر هم در SubnetMask  ، به صورتی که رنج آدرس های کوچکتری در دسترس باشد.

فرض کنید شما ادمین یک ساخمان دو طبقه هستید و رنج ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۰/۲۴ در اختیار شما گذاشته شده ، شما حق استفاده از رنج دیگری را ندارید و بایستی به هر طبقه یک Net-ID مستقل اختصاص دهید.

 

برای حل این مشکل باید رنج ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۰/۲۴ را به دو قسمت تقسیم کنیم و این کار فقط با کمک SubnetMask امکان پذیر است .

SubnetMask موجود :

۱۱۱۱۱۱۱۱٫۱۱۱۱۱۱۱۱٫۱۱۱۱۱۱۱۱٫۰۰۰۰۰۰۰۰

در صورتی که یک صفر در اکتت چهارم تبدیل به یک کنیم ،

۱۱۱۱۱۱۱۱٫۱۱۱۱۱۱۱۱٫۱۱۱۱۱۱۱۱٫۱۰۰۰۰۰۰۰

تعداد یکها به ۲۵ افزایش پیدا می کند (۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۱۲۸)و با توجه به اضافه کردن یک بیت به قسمت یکها یا همان Net-ID ، رنج اصلی به دو رنج تقسیم می شود ، چراکه هر بیت دو حالت دارد، صفر و یک .

در تصویر زیر اکتت آخر به صورت باینری نشان داده شده ، و مشخصا تعداد آدرس هایی که از بین می رود به ۴ آدرس رسیده ، چراکه در هر شبکه دو آدرس Net-id و Broadcast  از بین می رود . اگر یک بیت دیگر به یک ها اضافه شده بود ، در حقیقت ۴ شبکه بوجود می آمد و ۸ آدرس از بین می رفت ، اما به ازای از دست دادن این تعداد آدرس ، ما کیفیتی دیگر ، یعنی تعداد شبکه های کوچکتر با آدرس های کمتر بدست می آوریم.

مثال :

خوب اگر تعداد شبکه های مورد نیاز ما ۱۰ شبکه باشد، بایستی ببینیم چند بیت یک باید به Subnetmask  اضافه کنیم ، که با فرمول

۲N≥net-id در صورتی که N تعداد بیت هایی است که بایستی قرض گرفته شود، تعداد یک های قابل اضفه شدن مشخص می شود.

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴=۱۶

۲۵=۳۲

۲۶=۶۴

۲۷=۱۲۸

۲۸=۲۵۶

۲۹=۵۱۲

۲۱۰=۱۰۲۴

۲۱۱=۲۰۴۸

میدانیم که تعداد بیت ها در توان قرار داده شده یا همان N است، بنابراین تعداد دقیق ۱۰ شبکه قابل دسترس نیست ، ولی می توان 2۴=۱۶ شبکه را بدست آورد و N=4 در واقع تعداد بیت هایی است که بایستی قرض گرفته شود.

subnetMask به شکل مقابل می شود

        11111111.11111111.11111111.000000000                    255.255.255.0

                      باید ۴ بیت قرض گرفته شود.

۲۸/    یا         11111111.11111111.11111111.۱۱۱۱۰۰۰۰

حاصل به این صورت می شود که در هر شبکه ۴ صفر باقی می ماند: ۲-۲۴=۱۴ تعداد آدرس ها در شبکه خواهد بود.

در این مرحله  SubnetMask را به صورت دسیمال محاسبه می کنیم.

اکتت اول ،دوم و سوم ۲۵۵ است ، محاسبه اکتت چهارم:

۱۱۱۱۰۰۰۰

۲۷۶۵۴ = ۲۴۰

SubnetMask = ۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۲۴۰

 

چگونه Net-ID ها را بدست آوریم؟

برای بدست آوردن Net-id ، با توجه به SubnetMask ، تعداد حالات را محاسبه می کند که برای ما کاری است دشوار چرا که باید ۱۶ حالت ممکن را محاسبه کنیم.ولی بوسیله فرمول گام پرش ، بسرعت به Net-ID های مورد نیاز خواهیم رسید.

   Z=2r

r = تعداد صفر ها در اکتتی که قرض  می گیریم.( برای گام پرش فقط تعداد صفر ها در همان اکتت را در نظر میگیریم و نه کل صفرها)

برای نمونه در همان مثال بالا :

۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۰/۲۴

را داریم و بایستی در Classless IP Address  به تعداد حداقل ۱۰ Subnet برسیم.

در ادامه محاسبه کردیم که SubnetMask مقصد برابر با

۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۴۰

محاسبه گام پرش:

۱۱۱۱۱۱۱۱٫۱۱۱۱۱۱۱۱٫۱۱۱۱۱۱۱۱٫۱۱۱۱۰۰۰۰

تعداد صفرهای باقیمانده در اکتت چهارم ، ۴ عدد است ، گام پرش برابر است با

r=4

۲۴=۱۶

در اکتت چهارم شروع به پرش با گام های ۱۶تایی می کنیم و Net-idهای لازم را محاسبه می کنیم.

۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۰/۲۸                              192.168.10.16/28

۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۳۲/۲۸                            192.168.10.48/28

۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۶۴/۲۸                            192.168.10.80/28

۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۹۶/۲۸                            192.168.10.112/28

۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۱۲۸/۲۸                          192.168.10.144/28

۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۱۶۰/۲۸                          192.168.10.176/28

۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۱۹۲/۲۸                          192.168.10.208/28

۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۲۲۴/۲۸                          192.168.10.240/28

 

با مثال های بیشتر و تمرین بیشتر ، راه حل برای شما ساده می شود.

مثال ۲:

۱۷۲٫۱۶٫۰٫۰/۱۶

باید به ۵۰ شبکه یا Net-ID برسیم.

مرحله ۱: تعداد یک های لازم را مشخص کنیم.

۲N≥۵۰        ،    2N≥net-id

       2۶≥۵۰

در نتیجه N=6، باید ۶ عدد یک در Subnetmask اضافه کنیم.

۱۱۱۱۱۱۱۱٫۱۱۱۱۱۱۱۱٫۱۱۱۱۱۱۰۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰

۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۲

مرحله ۲ :گام پرش را محاسبه کنیم.

   Z=2r

r=2      تعداد صفرها در اکتتی که قرض می گیریم r:نکته

 Z=2۲

Z=4  گام پرش

مرحله ۳ : محاسبه Net-ID

۱۷۲٫۱۶٫۰٫۰/۲۲                   172.16.4.0/22                     172.16.8.0/22                 ………                               172.16.252.0/22

 

 

مثال ۳:

۱۰٫۰٫۰٫۰/۸

باید به ۳۰۰ شبکه یا Net-ID برسیم.

مرحله ۱: تعداد یک های لازم را مشخص کنیم.

۲N≥۳۰۰        ،    2N≥net-id

       2۹≥۳۰۰

در نتیجه N=9، باید ۹ عدد یک در Subnetmask اضافه کنیم.

۱۱۱۱۱۱۱۱٫۱۱۱۱۱۱۱۱٫۱۰۰۰۰۰۰۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰

۲۵۵.۲۵۵٫۱۲۸

مرحله ۲ :گام پرش را محاسبه کنیم.

   Z=2r

r=7      تعداد صفرها در اکتتی که قرض می گیریم r:نکته

 Z=2۷

Z=128  گام پرش

مرحله ۳ : محاسبه Net-ID

۱۰٫۰٫۰٫۰/۱۷         10.0.128.0/17        10.1.0.0/17         10.1.128.0/17             10.2.0.0/17          10.2.128.0/17          ………           10.255.128.0/17

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

ادامه در مرورگر
برای نصب ضربه بزنید افزودن به صفحه اصلی
افزودن به صفحه اصلی
همه چیز در مورد Classless IP Address
آیکون مدیرشبکه رو روی صفحه گوشی ایجاد کن تا دسترسی راحتتر داشته باشی. هیچ فضایی روی گوشی اشغال نمیشه.
نصب
این پست را در...
همه چیز در مورد Classless IP Address
Chrome
همه چیز در مورد Classless IP Address را به صفحه اصلی اضافه کنید
نزدیک

برای تجربه ای بهینه در تلفن همراه، میانبر همه چیز در مورد Classless IP Address را به صفحه اصلی تلفن همراه خود اضافه کنید

1) دکمه اشتراک گذاری را در نوار منوی مرورگر خود فشار دهید
2) "Add to Home Screen" را فشار دهید.