داستان واقعی:دانشجوی ناامید دیروز و مدیر شبکه موفق امروز

یکی از موارد انگیزشی پرقدرت در هر مسیر برای رسیدن به موفقیت ،بهرمندی از تجربه کهنه کاران آن زمینه و به کارگیری نکات مثبت و راه حل های مناسب تجربه …

داستان واقعی:دانشجوی ناامید دیروز و مدیر شبکه موفق امروز ادامۀ مطلب »