شروع یادگیری مهارت جدید

یکی از سوالات و چالشهای بزرگ هر دانشجوی تازه وارد به یک مهارت،چگونگی شروع یادگیری مهارت جدید یا شروع یادگیری است.در این نوشتار سعی شده پاسخ کاربردی و عملی ارائه شود. …

شروع یادگیری مهارت جدید ادامۀ مطلب »